Informācija vecākiem:
 • Lūdzam ņemt vērā, ka vizītes laiks ir individuāls un atkarīgs no bērna līdzdarbošanās, kā arī veselības stāvokļa. Tāpēc lūdzu ieplānojiet savu laiku, lai nesteidzinātu personālu un neietekmētu vizītes kvalitāti.
 • Ja ir radušās izmaiņas, sakarā ar vizītes apmeklējumu, lūdzam laicīgi ziņot reģistratūrai  par savas vizītes atcelšanu vai kavēšanos. Ja vizīte tiek kavēta vairāk kā 15 min, Jums var lūgt pierakstīties uz citu laiku, lai nekavētu pacientu laicīgu pieņemšanu. Laicīga vizītes atcelšana dod iespēju uz to pierakstīties citam bērnam, tādējādi mazinot pieraksta rindu.
 • Ņemiet vērā, ka vizītes laikā kabinetā var atrasties tikai 1 bērns ar vecāku, nevis vairāki bērni vienlaikus, lai pacientu izmeklēšana netiktu traucēta. 
 • Ja Jums ir aizdomas, ka bērnu vizītes laikā būs apgrūtinoši izmeklēt, lūdzam ņemt līdz atbalsta personu.
 • Pirms vizītes bērns tai ir jāsagatavo, izstāstot, kur viņš tiks vests. Izmeklēšanas laikā ārsts bērnu apskata, pielietojot gaismas avotu (pieres lampu, mikroskopu) un metāla instrumentus (auss spogulis, špātele un deguna spogulis), kā arī veicot auss izmeklējumus ar mūzikas austiņām līdzīgiem uzgalīšiem. 
 • Ar bērniem, nepieciešamības gadījumā, strādā arī mūsu audiometristi, audiologopēdi - logopēdi, psihologs, neirologs, psihiatrs. Bērna iepriekšējai sagatavošanai, aicinām viņam parādīt vietnē pieejamos attēlus par Latvijas Bērna Dzirdes centra telpām. Iesakām bērnam līdz iedot arī kādu rotaļlietu, kas varētu palīdzēt viņam justies drošāk un nomierināties satraukuma brīdī. 
 • Lūdzu, ņemiet vērā, ka bērna izmeklēšana var būt neiespējama pirmās vizītes laikā. ja bērns agresīvi pretojas un nevēlas sadarboties. Tad var būt nepieciešamas vairākas vizītes, lai spētu noteikt bērna dzirdes stāvokli.
 • Apmeklējot Latvijas Bērna Dzirdes centru, Jūs nesat atbildību par jebkāda veida aparatūras vai kabineta mēbeļu, inventāra bojājumiem, kas radušies Jūsu vai Jūsu bērna darbības rezultātā. 
 • Ar akūtām vīrusa saslimšanām lūgums Latvijas Bērnu Dzirdes centru neapmeklēt!
 • Latvijas Bērnu Dzirdes centrs atrodas veselības centra "Biķernieku" telpās - 2. stāvā. Pirms došanās pie mums, lūgums virsdrēbes atstāt 1. stāva garderobē. 
 • Lai pilnvērtīgi tiktu veikti izmeklējumi, lūgums LBDz centra telpās ievērot klusumu!